ข้อมูลบริษัท

ฮอลิเดย์ คลิป รับจองทัวร์ จัดทัวร์กรุ๊ปเหมา สัมมนา ศึกษาดูงาน รับจองห้องพัก ตั๋วเครื่องบิน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงบริการด้านวีซ่า บริการด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนฯ

จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD
เลขที่ 0105559174270

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
จากกรมการท่องเที่ยว DOT
เลขที่ 11/08542

สมาชิกสมาคมไทยบริการการท่องเที่ยว
จากสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว TTAA
เลขที่ 1404

บริการหลักของเรา มีดังนี้ :

  • จัดนำเที่ยวและบริการจองทัวร์ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
  • จัดทัวร์กรุ๊ปเหมาเป็นหมู่คณะ จัดสถานที่อบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงานทั้งภายใน และต่างประเทศ
  • รับจองห้องพัก โรงแรม รีสอร์ททั่วโลก
  • เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งตั๋วเดี่ยว, ตั๋วกรุ๊ปทั้งภายใน และต่างประเทศ
  • บริการด้านวีซ่า โดยให้บริการให้คำปรึกษาและยื่นวีซ่า ประเทศต่างๆยื่นวีซ่าแทน ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะดำเนินการเอง ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก