ตั๋วเครื่องบิน หมู่คณะ สายการบิน

แอร์เอเชีย และ ไทยแอร์เอเชีย เอกซ์

จองตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) เดินทางแบบกลุ่มเกิน 10 คนขึ้นไป สายการบินแอร์เอเชีย Air Asia (FD), Thai Air Asia X (XJ) ราคาสุดคุ้มทุกเส้นทางการบิน ถูกกว่าจองเองหน้าเว็บ! จองง่าย ได้ตั๋วไว เพียงแจ้งรายละเอียดการเดินทาง และโอนชำระเงิน รอรับตั๋วได้เลย

คอนดิชั่น สำหรับตั๋วกรุ๊ป

 • ชำระค่า RSVN 270 ต่อท่าน ต่อเที่ยว หลังจากการทำจอง
 • ชำระค่ามัดจำ 1,100-2,530 บาท/ท่าน ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง** ภายใน 3 วัน หลังจากการทำจอง
 • ชำระเต็มจำนวน 30 วันก่อนการเดินทาง
 • ส่งรายชื่อ 5 วันก่อนเดินทาง
***ตั๋วกรุ๊ปเริ่มต้น ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป***

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

 • ติดต่อเราผ่านช่องทางไลน์ คลิกที่นี่
  หรือโทร 093-2649224
 • แจ้งรายละเอียด วันเดินทาง เส้นทางบินที่ต้องการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการจอง
  (บัตรประจำตัวประชาชน)
 • ชำระค่าบัตรโดยสาร​​หลังจากยืนยันการจอง โดยวิธีโอนชำระผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • รอรับบัตรโดยสาร (E-TICKET) ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมล์


ตั๋วเครื่องบิน หมู่คณะ สายการบิน

นกแอร์

จองตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) เดินทางแบบกลุ่มเกิน 10 คนขึ้นไป สายการบินนกแอร์ Nok Air (DD) ในราคาสุดพิเศษ! ทุกเส้นทางในประเทศ จองง่าย เพียงแจ้งรายละเอียดการเดินทาง และโอนชำระเงิน รอรับตั๋วได้เลย!

คอนดิชั่น สำหรับตั๋วกรุ๊ป

 • กรณี ยอดค่าตั๋วทั้งหมดเกิน 30,000 บาท ชำระค่ามัดจำ 500/ท่าน/เที่ยว และชำระเต็มจำนวน 30 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณี ยอดค่าตั๋วทั้งหมดไม่เกิน 30,000 บาท ต้องชำระเต็มจำนวน ภายใน 3 วัน หลังจากการทำจอง
 • ส่งรายชื่อ 7 วันก่อนเดินทาง
***ตั๋วกรุ๊ปเริ่มต้น ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป***

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

 • ติดต่อเราผ่านช่องทางไลน์ คลิกที่นี่
  หรือโทร 093-2649224
 • แจ้งรายละเอียด วันเดินทาง เส้นทางบินที่ต้องการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการจอง
  (บัตรประจำตัวประชาชน)
 • ชำระค่าบัตรโดยสาร​​หลังจากยืนยันการจอง โดยวิธีโอนชำระผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • รอรับบัตรโดยสาร (E-TICKET) ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมล์


ตั๋วเครื่องบิน หมู่คณะ สายการบิน

ไทยสมายล์

จองตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) เดินทางแบบกลุ่มเกิน 10 คนขึ้นไป สายการบินไทยสมายล์ Thai Smile (WE) ในราคาสุดพิเศษ! ทุกเส้นทางในประเทศ และต่างประเทศ บริการแบบฟูลเซอร์วิส พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กก.

คอนดิชั่น สำหรับตั๋วกรุ๊ป

 • ชำระค่ามัดจำ 500 หรือ 1,000 ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง**/ต่อท่าน/เที่ยว ภายใน 7 วัน หลังจากการทำจอง
 • ชำระเต็มจำนวน 7 วันก่อนเดินทาง
 • ส่งรายชื่อ 7 วันก่อนเดินทาง
 • ในกรณี ลดจำนวน หรือที่นั่ง ต้องแจ้งก่อนเดินทาง 30 วันลดที่นั่งได้ 20% ของจำนวนที่จอง คืนเงินมัดจำให้
  • แจ้งก่อนเดินทาง 14 วัน ยึดมัดจำ
  • แจ้งก่อนเดินทาง 6-14 วัน เก็บค่าบัตรโดยสาร 50%
  • แจ้งภายใน 5 วัน เก็บเต็มจำนวน
***ตั๋วกรุ๊ปเริ่มต้น ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป***

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

 • ติดต่อเราผ่านช่องทางไลน์ คลิกที่นี่
  หรือโทร 093-2649224
 • แจ้งรายละเอียด วันเดินทาง เส้นทางบินที่ต้องการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการจอง
  (บัตรประจำตัวประชาชน)
 • ชำระค่าบัตรโดยสาร​​หลังจากยืนยันการจอง โดยวิธีโอนชำระผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • รอรับบัตรโดยสาร (E-TICKET) ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมล์


ตั๋วเครื่องบิน หมู่คณะ สายการบิน

บางกอกแอร์เวย์

จองตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) เดินทางแบบกลุ่มเกิน 10 คนขึ้นไป สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airways (PG) ในราคาสุดพิเศษ! ทุกเส้นทางในประเทศ และต่างประเทศ บริการแบบฟูลเซอร์วิส พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กก. และบริการห้องรับรองผู้โดยสาร

คอนดิชั่น สำหรับตั๋วกรุ๊ป

 • ชำระค่ามัดจำ 1,000 หรือ 1,500 ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง** /ต่อท่าน/เที่ยว ภายใน 5 วัน หลังจากการทำจอง
 • ชำระเต็มจำนวน 10 วันก่อนเดินทาง
 • ส่งรายชื่อ 14 วันก่อนเดินทาง
***ตั๋วกรุ๊ปเริ่มต้น ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป***

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

 • ติดต่อเราผ่านช่องทางไลน์ คลิกที่นี่
  หรือโทร 093-2649224
 • แจ้งรายละเอียด วันเดินทาง เส้นทางบินที่ต้องการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการจอง
  (บัตรประจำตัวประชาชน)
 • ชำระค่าบัตรโดยสาร​​หลังจากยืนยันการจอง โดยวิธีโอนชำระผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • รอรับบัตรโดยสาร (E-TICKET) ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมล์